شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

ماه: آوریل 2022

بخشنامه ۲۱۰/۱۰۶۰ مورخ۱۴۰۱/۱/۲۴(ابطال عبارت”و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود”)

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت“و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود” از بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاع

متن رأی دیوان براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…