شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

ماه: می 2021

تنظیم وتحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی چیست؟؟ دفاتر قانونی ،به دفاترکل و روزنامه و مشاغل گفته می شود که برای ثبت رویداد های مالی شرکت ها و موسسه هایی که موظف هستند مالیات پرداخت کنند مورد استفاده قرار می گیرند.تحریر دفاتر قانونی برای ارائه به اداره مالیات تنظیم می شوند. ز سالها پیش تاکنون این موسسه حسابرسی همواره در…