شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

ماه: ژانویه 2022

قابل توجه شرکتها و صاحبان کسب و کار مهلت پلمپ دفاتر قانونی سال مالی ۱۴۰۱ حد اکثر تا پایان سالجای می باشد و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و ترافیک کاری اداره پست ، هر چه سریعتر نسبت به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نمایید با تشکر
شرکت همیار محاسب پارسه
مدیرعامل -دکتر فاطمه حاتمی

مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقوقی :1 – اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء احدی از مدیرانتکمیل کننده ی سامانه رسیده باشد .2 – تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی حسب مورد )در خصوص تغییرات مدیران ، دارندگان امضاء ،نام ، نوع شخصیت حقوقی و مرکزاصلی(3 –…